نصب سوله

نصب سوله و نکات آن:

ستون‌های سالن‌های صنعتی غالباً دارای جرثقیل‌های سقفی برای انتقال محصولات می‌باشند برای همین مورد باید در نسب ستون دقت زیادی شود.

روش ساخت ستون با مقاطع استاندارد

ستون‌ها برحسب نیاز می‌توانند از اتصال انواع نیمرخ‌های گوناگون ساخته شوند که متداول‌ترین آن‌ها بدین شرح می‌باشند:

  • اتصال دو نیمرخ با یک ورق سراسری روی بال‌ها.

  • اتصال دو نیمرخ با قیدهای موازی با مورب (ستون مشبک).

  • اتصال دو نیمرخ به یکدیگر با روش جفت کردن.

روش ساخت ستون جفت و نصب سوله

در ابتدا باید دو تیر آهن در کنار هم قرار گیرند و روی سطح شاسی کار با خال جوش اتصال یابند. پس از انجام این کار، دو سر و وسط ستون، جوشکاری می شود , در ادامه باقی قسمت‌ها جوشکاری می‌شود و همین کار در دو سوی دیگر ستون نیز انجام می‌گیرد.

تا زمان تأمین جوش لازم برای ستون، جوشکاری ادامه پیدا می‌کند. این روش به منظور جلوگیری از پیچش ستون در اثر حرارت بالا در هنگام جوشکاری انجام می‌پذیرد. اگر در سرتاسر ستون نیازی به جوشکاری نباشد، لازم است تا حداقل طول جوش‌ها بدین ترتیب اجرا شود:

  • الف) حداکثر فاصله میان مرکز به مرکز طول جوش‌های متقاطع از ۳۰ سانتی متر نبایستی بیشتر باشد.

  • ب) طول جوش در ابتدا و انتهای ستون باید حداقل با بزرگ‌ترین بُعد مقطع ستون برابر باشد و به طور مداوم انجام گردد.

  • پ) نباید طول مؤثر هر قطعه از جوش متقاطع از ۴ برابر بعد جوش یا حداقل ۴۰ میلی متر کمتر باشد.

نصب ستون سوله

نصب سوله و ستون روی صفحه ستون

دو روش عمومی به منظور نصب ستون روی صفحه ستون در هنگام انجام عملیات نصب اسکلت وجود دارد:

روش سنتی نصب سوله و ستون

در این روش ورق ستون به شکل مجزا از ستون همراه با پیچ مهاری روی شالوده مستقر می‌شود.

حداقل فاصله میله مهاری از لبه کف ستون، محل جاگذاری نبشی با ضخامت جوش موردنیاز برای نگه داشتن ستون و همچنین ابعاد ستون و ضخامت ورق‌های ستون را باید در زمان محاسبه ابعاد صفحه ستون‌ها مورد تفحص و بررسی قرار داد.

سپس با توجه به موارد فوق الذکر، می‌توان نسبت به نصب نبشی و قرار دادن ستون به این صورت اقدام کرد , ابتدا روی صفحه ستون محل ستون و محل آکس آن را بررسی می‌کنیم، در ادامه نبشیهایی را به حالت عمود بر هم روی صفحه ستون جوش داده، آنگاه ستون را مستقر و به نصب دیگر نبشی‌های موردنیاز, مبادرت ورزیده و آن‌ها را به صفحه ستون با جوشکاری اتصال می‌دهیم.

برای نصب سوله باید مراحل را بترتیب انجام داد که شامل  آماده سازی و تمیزکاری صفحه ستون پیش از نصب ستون (شامل تراز کردن ستون، هواگیری و گروت ریزی، خط کشی و تعیین خط آکس، جوشکاری نبشی‌های نصب و تمیزکاری صفحه ستون)

نکته بسیار مهم در نصب سوله تنظیم پای ستون نسبت به محور و شاقول کردن آن

و دگیر نکته در نصب سوله جوشکاری کامل پای ستون و ملحقات آن

روش صنعتی

در روش صنعتی نصب سوله ، صفحه ستون در کارخانه به شکل گونیا به پای ستون جوش و یکدست می‌گردد.

روند اجرای روش صنعتی شامل ساخت ستون با صفحه ستون در کارخانه، پدگذاری , نصب ستون و قالب بندی به منظور گروت ریزی و شکل نهایی پای ستون پس از ساخت، نصب و گروت است.

 نصب سوله

  • بیشترین میزان جابه جایی ستون از موقعیت فرضی، برابر با ۶ میلی متر است.

  • بیشترین ناشاقولی مجاز ستون‌ها، به ازای هر یک از طبقات، برابر با یک پانصدم ارتفاع و حداکثر ۲۵ میلی متر به طرف نما و ۵۰ میلی متر به طرف درون ساختمان است.

هزینه ساخت سوله سردخانه کلیک کنید

برای هزینه ساخت سردخانه کلیک کنید

ساخت سوله در تهران در این قسمت قابل مشاهده هست

برای هزینه ساخت سوله به این قسمت مراجعه بفرمایید

2020-04-05T23:29:46+00:00
تماس با ما